Về Chúng TôiCGFED hành động vì Bình đẳng giới, dựa trên giá trị Tự do, Đa dạng và tôn trọng Quyền con người.

Đến năm 2020 CGFED sẽ là một trong 3 tổ chức PCP hàng đầu ở Việt Nam về năng lực nghiên cứu hành động với cách tiếp cận sáng tạo và năng lực truyền cảm hứng về BĐ và CB giới.

• Nghiên cứu hành động
• Truyền thông
• Vận động chính sách
• Hỗ trợ dự án cộng đồng
• Đào tạo
• Tư vấn chuyên môn

• Truyền cảm hứng về Công bằng và Bình đẳng Giới
• Sử dụng cách tiếp cận đa dạng trong Nghiên cứu định tính
• Phương pháp tiếp cận cùng tham gia và học hỏi
• Tìm tòi phát hiện và phát triển ý tưởng mới

• Hành động chống đói nghèo ở nông thôn. Tạo quyền cho người dân và Vận động chính sách nhằm Giảm thiểu sử dụng Thuốc trừ sâu
• Đảm bảo các quyền về sức khỏe sinh sản/tình dục của vị thành niên/ thanh niên
• Giới và Biến đổi khí hậu
• Nhảy cảm Giới trên truyền thong
• Đánh giá tình trạng giới và nhu cầu cho chiến lược vận động cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khai khoáng
• Tạo quyền năng cho nhóm Dân tộc thiểu số, cho phụ nữ và vị thành niên , thanh niên thông qua thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản, tình dục.