Về Chúng Tôi







CGFED hành động vì Bình đẳng giới, dựa trên giá trị Tự do, Đa dạng và tôn trọng Quyền con người.

Đến năm 2020 CGFED sẽ là một trong 3 tổ chức PCP hàng đầu ở Việt Nam về năng lực nghiên cứu hành động với cách tiếp cận sáng tạo và năng lực truyền cảm hứng về BĐ và CB giới.

• Nghiên cứu hành động
• Truyền thông
• Vận động chính sách
• Hỗ trợ dự án cộng đồng
• Đào tạo
• Tư vấn chuyên môn

• Truyền cảm hứng về Công bằng và Bình đẳng Giới
• Sử dụng cách tiếp cận đa dạng trong Nghiên cứu định tính
• Phương pháp tiếp cận cùng tham gia và học hỏi
• Tìm tòi phát hiện và phát triển ý tưởng mới

• Hành động chống đói nghèo ở nông thôn. Tạo quyền cho người dân và Vận động chính sách nhằm Giảm thiểu sử dụng Thuốc trừ sâu
• Đảm bảo các quyền về sức khỏe sinh sản/tình dục của vị thành niên/ thanh niên
• Giới và Biến đổi khí hậu
• Nhảy cảm Giới trên truyền thong
• Đánh giá tình trạng giới và nhu cầu cho chiến lược vận động cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khai khoáng
• Tạo quyền năng cho nhóm Dân tộc thiểu số, cho phụ nữ và vị thành niên , thanh niên thông qua thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản, tình dục.