Phụ nữ nông thôn Châu Á nói về cuộc sống của họ

Phụ nữ nông thôn Châu Á nói về cuộc sống của họ

Hàng ngày, phụ nữ nông thôn ở châu Á phải đối mặt với những thách thức gây ra bởi một hệ thống ngày càng bị phá vỡ của thực phẩm và nông nghiệp. Giá lương thực cao, thu nhập thấp, đất lấn, biến đổi khí hậu và giảm quyền kiểm soát những kinh nghiệm của những người phụ nữ nông dân, những người dân trồng nhiều lương thực của khu vực.

Trong sáu tháng, tám phụ nữ nông thôn ở tám quốc gia châu Á khác nhau đã viết những suy nghĩ hàng ngày của họ về cuộc sống của họ, gia đình, cộng đồng, và cuộc đấu tranh. Họ đã làm điều đó thông qua viết, vẽ, sáng tác và hát, bài thơ trong một tạp chí du lịch.

Các tạp chí du lịch, viết bằng ngôn ngữ địa phương tương ứng của mỗi người phụ nữ viết, đã trở thành một không gian trao quyền cho phụ nữ nông thôn trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo và quyền đối với đất, thực phẩm và các nguồn tài nguyên của họ. Nó là một phương tiện mạnh mẽ cho tiếng nói của phụ nữ nông thôn để được xét xử bởi những người định hình chính sách quốc gia và quốc tế về đất đai, thực phẩm và nông nghiệp.

Hãy bình luận cho:

Phụ nữ nông thôn Châu Á nói về cuộc sống của họ