Nghiên cứu thúc đẩy phê chuẩn bổ sung lệnh cấm công ước Basel Việt Nam

Nghiên cứu thúc đẩy phê chuẩn bổ sung lệnh cấm công ước Basel Việt Nam

Sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel (Basel Ban Amendment) vẫn đang là một văn kiện quốc tế bước ngoặt thúc đẩy các nguyên tắc công lý môi trường – không một người nào vì lý do chủng tộc, ý thức hệ hay tình trạng kinh tế mà phải gánh chịu một phần mất cân xứng của ô nhiễm môi trường gây ra bởi những người khác. Những bài học từ Kênh Tình yêu tại Hoa Kỳ (Love Canal in the United States), Bãi biển Koko ở Nigeria và các trường hợp “cổ điển” chôn lấp  phế thải độc hại từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước vẫn còn gây ra vết thương toàn cầu đã dẫn đến sự ra đời của công cụ này.

Mặc cho các mục tiêu trên, sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu của công ước Basel vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi và phân cực. Các quốc gia đã rút ra một đường ranh giới trên cát mà một trong hai ý kiến chỉ là đồng ý hay chống lại các sửa đổi lệnh cấm của công ước Basel, với nghị quyết tại khoản 5 điều 17 của công ước Basel.

Vào tháng 10 năm 2010 một bước đột phá quốc tế đã diễn ra thông qua Sáng kiến do ​​Quốc gia chủ động thực hiện (Country – Led Initiative – CLI) do chính phủ Thụy Sĩ và Indonesia làm trung gian. Dựa trên kết quả CLI, các Bên công ước Basel đã mở đường cho hiệu lực của lệnh cấm (xuất khẩu) Basel, phân giải tại khoản 5 Điều 17 của Công ước Basel.

Căn cứ vào sự diễn giải của CLI được đồng ý, chỉ 16 quốc gia còn lại nữa (16 countries left) là cần thiết để mang lại sự sống cho sửa đổi lệnh cấm xuất khẩu công ước Basel. Ở Đông Nam Á, có hai quốc gia đáng chú ý là một phần của danh sách đặc biệt này: Philippines và Việt Nam.

Nhằm mở đường cho khả năng phê chuẩn của Philippines và Việt Nam, cần phải gắn lợi ích của chính phủ, ngành công nghiệp và xã hội dân sự để hiểu được lệnh cấm của công ước Basel. Để hoàn thành được mục tiêu này, cần thiết phải xác định các lĩnh vực có nguy cơ, chẳng hạn như, các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng cũng như khuếch tán sự phân cực của các bên liên quan và cung cấp dữ liệu khách quan liên quan đến tác động của sửa đổi lệnh cấm công ước Basel.

CGFED đang tham gia vào tiến trình này với hoạt động:

1. Xây dựng một nghiên cứu tập trung vào những lợi ích và thách thức mà Việt Nam sẽ đối mặt với khi phê chuẩn sửa đổi lệnh cấm của công ước Basel, trong đó có thể bao gồm, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tái chế địa phương và cộng đồng xung quanh các cơ sở này, các tác động xã hội và môi trường, vv;

2. Phối hợp và khuyến khích nỗ lực tham gia của chính phủ Việt Nam để giải quyết vấn đề lệnh cấm sửa đổi công ước Basel để mở đường cho quốc gia phê chuẩn cuối cùng của lệnh cấm của công ước Basel.

3. Cung cấp dữ liệu và trở thành nghiên cứu trường hợp cho các khu vực khác và các nước để giúp thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về các tác động của lệnh cấm công ước Basel.

CGFED’s Tornado Group

 

Hãy bình luận cho:

Nghiên cứu thúc đẩy phê chuẩn bổ sung lệnh cấm công ước Basel Việt Nam