Khai Khoáng

Thông tin các doanh nghiệp khai khoáng đối với người dân

Thông tin các doanh nghiệp khai khoáng đối với người dân
Theo quy định của pháp luật và nằm trong chu trình cấp phép khai khoáng thì các doanh nghiệp khai khoáng đều phải đánh giá tác động môi trường. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường, việc cộng đồng được biết những thông tin có liên quan đến doanh nghiệp từ tên công...